דף הבית | הרשות לניהול המאגר הביומטרי

מסמך הזיהוי הביומטרי יינתן בתקופת המבחן לתושב שיבחר בכך. כתב ההסכמה יכלול דף הסבר על אודות הנטילה והכללתו במאגר הביומטרי. המידע יישמר במאגר הביומטרי מאובטח, וכן מידע בדבר קבלת מסמך זיהוי שאינו כולל אמצעים או נתונים ביומטריים.

לא ישללו זכויותיו לפי כל דין של תושב שלא הסכים להיכלל במאגר הביומטרי בתקופת המבחן.